Cashino Sound - So We Dweet

Cashino Sound – So We DweetCashino Sound - So We Dweet




Cashino Sound - So We Dweet

1. Cashino Sound : Badman Check     

2. Cashino Sound : Badman Zone     

3. Cashino Sound : Dem Love Talk     

4. Cashino Sound : Firing Pin     

5. Cashino Sound : 30 Grand     

6. Cashino Sound : Good Fu#k     

7. Cashino Sound : Love How Yu Wine     

8. Cashino Sound : Back Shot     

9. Cashino Sound : Party Shot     

10. Cashino Sound : Evil Head     

11. Cashino Sound : Yu Mi Want     

12. Cashino Sound : Gala Dan Dem     

13. Cashino Sound : Live Life     

14. Cashino Sound : Gal Yu Body     

15. Cashino Sound : So We Dweet     

16. Cashino Sound : Stop Sign     

17. Cashino Sound : Fu#k Weh     

18. Cashino Sound : Steady Wine     

19. Cashino Sound : Love She Want     

20. Cashino Sound : How Yu Do Dat     

21. Cashino Sound : Protect Me     

22. Cashino Sound : Working     

23. Cashino Sound : Ting A Shot     

24. Cashino Sound : Instrumental